MODO Partners 2023 Logo

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER FOR MODO PARTNERS APS

1. Generelt

Indeværende standardhandelsbetingelser bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af et eventuelt tilbud. Standardhandelsbetingelserne indeholder de bestemmelser, som er gældende for alle aftaler, der er indgået mellem MODO Partners ApS og kunden. Afviges forhold fra handelsbetingelserne skal dette ske på skrift inden. Kunden skal acceptere handelsbetingelserne som led i indgåelse af en samarbejdsaftale. Kunden vil altid modtage et link til disse handelsbetingelser sammen med et tilbud. Er der modstrid mellem indeværende betingelserne og aftalen, har vilkårene i aftalen forrang. Betingelserne kan ændres ensidigt af MODO Partners ApS med 30 dages varsel. De til enhver tid gældende betingelser findes på MODO Partners ApS's hjemmeside under ”Om os”.

2. Tibud

Tilbud fremsendes til kunden med link til MODO Partners ApS's handelsbetingelser (denne side). Tilbud indeholder udspecificering af ordren og hvad denne omfatter. Når tilbuddet returneres, i underskrevet stand, anses aftalen for at være indgået med opstart på den anførte ikrafttrædelsesdato. Tilbud gælder, med mindre andet er anført skriftligt, 1 måned fra afgivelsesdato.

3. Levering af ydelser

3.1 Online markedsføring

Levering af online marketing (Søgemaskineoptimering/SEO, Google Ads, Social Markedsføring og E-mail marketing) sker, med mindre andet er aftalt, fra MODO Partners ApS's kontor. Konsulentbistand hos kunden selv aftales separat og ligger ud over standardleveringen. Tid med transport faktureres pr. påbegyndt kvarter. MODO Partners ApS skal have minimumsadgang til de platforme og services, som markedsføringen beror på. Hertil kan de involverede enkeltpersoner som oftest inviteres med egne brugere, som senere kan lukkes for. MODO Partners ApS leverer altid ved udgang af en aftalt periode afrapportering af leveret arbejde samt resultater heraf. Dette vil danne grundlag for vurdering af opfyldelse af mål og opsætning af nye.

3.2 Hjemmesider

MODO Partners ApS tilstræber ved produktion af hjemmesider, at præsentation heraf sker løbende og med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er ved overlevering til kunden kontrolleret for fejl og mangler. Grunddesignet af hjemmesiden kan maksimalt tilrettes 2 gange og kan ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden. MODO Partners ApS beslutter egenrådigt hvornår det er for sent at ændre grund designet. Ændringer, der anses for at ligge udenfor det aftalte, afklares med kunden inden, så eventuelle tvister undgås. Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer hjemmesideproduktion aldrig udarbejdelse af indhold, men derimod kun hjemmesideskabelonen hvor kunden eller MODO Partners ApS selv kan lægge indhold ind. Ønskes der hjælp udarbejdelse af indhold, foregår dette altid på timebasis pr. påbegyndt kvarter.

3.3 Teknisk udvikling

Ved teknisk udvikling forstås adgang til kundens hjemmesider og/eller systemer, hvorpå tekniske tilføjelser eller rettelser laves. Hertil kræves en direkte adgang til webhotel el. anden hosting af det tekniske område, som tilgås gennem direkte givet login eller FTP-adgang. Kunden forpligter sig til at give MODO Partners ApS fulde læse- og redigeringsrettigheder for at kunne løfte opgaven. Ved større og mere komplekse løsninger bygges denne på egne servere og først ved endelig godkendelse flyttet live til kundens eget tekniske setup.

4. Fejl og mangler

Såfremt det leverede (Markedsføring, hjemmeside eller udvikling) ikke fremstår således, som kunden kunne have en berettiget forventning om, er der tale om en mangel fra MODO Partners ApS's side. Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret eller en ny levering. Hvis MODO Partners ApS ikke er i stand til at udbedre eller levere igen, kan kunden kræve ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal MODO Partners ApS tilbagebetale købsprisen, og kunden mister rettigheden til at råde over det leverede. Ved kundens rapportering af fejl eller mangler, vil MODO Partners ApS hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for MODO Partners ApS's kontrol og / eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder MODO Partners ApS sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

5. Pris og betalingsbetingelser

Fakturerede beløb forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. (Netto 8 dage). Ved for sen betaling fremsendes betalingspåmindelse efter 14 dage. Efter yderligere 7 dage uden betaling pålægges kunden at betale gebyr på 100 kr. Efter yderligere 7 dage uden betaling (samlet 4 uger) pålægges kunden at betale yderligere 1 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned samt renter og kompensationsgebyr i tråd med gældende lovgivning. MODO Partners ApS er berettiget til uden varsel at holde sin ydelse tilbage og/eller ophæve aftalen i tilfælde af misligholdelse af betaling. Manglende betaling vil efter 3 mdr. sendes til inkasso. Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og MODO Partners ApS. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale. Ved enkeltstående opgaver/aftaler over 10.000 kr. excl. moms. betales et a-kontobeløb svarende til ca. 40% af det samlede beløb inden opstarten af opgaven, og et a-kontobeløb svarende til ca. 60% af det samlede beløb ved afrunding af opgaven. MODO Partners ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.

Varighed og ophør

Varigheden af samarbejdet/opgaven fremgår af aftalen/tilbuddet mellem MODO Partners ApS og kunden. Er varigheden ikke fastsat i aftalen, kan parterne hver især opsige samarbejdet med 90 dages varsel til udløbet af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt.

7.0 Ansvar og hæftelsesbegrænsning

7.1 Generelt

Med de modifikationer der fremgår nedenfor er MODO Partners ApS erstatningsansvarlig overfor Kunden efter dansk rets almindelige regler. MODO Partners ApS er ikke ansvarlig for eventuelle tab forårsaget ved kun simpel uagtsomhed, ligesom MODO Partners ApS's erstatningsansvar beløbsmæssigt aldrig kan overstige DKK 20.000. MODO Partners ApS er ikke ansvarlig overfor kunden for tab, mangler eller forsinkelse, der skyldes tredjemands forhold. Det være sig f.eks., men ikke begrænset til, nedbrud eller fejl hos underleverandører, søgemaskiner, medier eller digital infrastruktur. MODO Partners ApS er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. MODO Partners ApS bestræber sig på at overholde enhver retlig regulering og vil aldrig bevidst råde kunden til markedsføringstiltag der er i strid med nogen form for love, regler eller 3. mands rettigheder. Kunden er nærmest til at kende f.eks. de varemærker og de særlige regler der gælder i netop kundens branche. Kunden er derfor i enhver henseende ansvarlig for lovligheden af de markedsføringstiltag MODO Partners ApS udfører for kunden, og for lovligheden af udførelsen de forslag og den vejledning kunden modtager fra MODO Partners ApS. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er MODO Partners ApS berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

7.2 Force Majeure

MODO Partners ApS er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for MODO Partners ApS's kontrol, og som MODO Partners ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Force majeure kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til, hacker- eller virusangreb, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8.0 Markedsføring

Ved produktion af hjemmesider fralægger MODO Partners ApS sig ethvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre. Tekst, grafik og billeder fremstillet af MODO Partners ApS er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på Internettet. Eventuel brug af materialet til andre medier skal skriftlig aftales med MODO Partners ApS. MODO Partners ApS forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring. På websites vil dette være i form af et link til MODO Partners ApS's hjemmeside nederst.

9.0 Ekstern bistand

MODO Partners ApS's levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. MODO Partners ApS træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale. MODO Partners ApS afregner selv med eventuelle underleverandører.

10.0 Tavshedspligt

Parterne forpligter sig til at behandle de ikke-offentligt tilgængelige oplysninger Parterne giver hinanden adgang til fortroligt, til at beskytte dem mod uautoriseret adgang og til ikke at videregive dem til uvedkommende. MODO Partners ApS's personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i tilbuddet nævnte opgaver. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om MODO Partners ApS og dennes andre kunder.

11.0 Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne som udspringer af disse betingelser er i alle henseender underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Retten i København som værneting i 1. instans.

Betingelser opdateret 1. juli 2023

crossmenu